مجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای - Isfahan University of Technology- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اهداف و زمینه ها:

هدف از انتشار این مجله ایجاد ارتباط و هماهنگی تنگاتنگ بین بخش های مرتبط با تولیدات علمی کشور و بخش های اجرایی مرتبط با تولید محصولات گلخانه ای و نیز ایجاد بستر مناسب جهت انتقال تجربیات گلخانه داران و صاحبان فن در این زمینه و گسترش و اعتلای تحقیقات کاربردی و مفید در زمینه کشت های گلخانه ای بویژه نظام های کشت بدون خاک می باشد.

زمینه های علوم مربوط به کشت گیاهان گلخانه ای شامل:

مدیریت تولید انواع محصولات گلخانه ای، مدیریت تغذیه ای، تنظیم کننده ها و تقویت کننده های رشد محصولات گلخانه ای، نگرانی ها و مشکلات محیطی مرتبط با تولید محصولات گلخانه ای و هیدروپونیک، مدیریت منابع آب و آبیاری در گلخانه ها، بسترهای کشت، آمایش زمین و جایابی گلخانه ها، سیستم های هیدروپونیک، ایمنی محصولات غذایی، تنگناها و نارسایی های گلخانه داری و نظام های هیدروپونیک، مدیریت سازه ها

نشانی مطلب در وبگاه مجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای - Isfahan University of Technology:
http://ejgcst.iut.ac.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب