مجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای - Isfahan University of Technology- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مدیر مسئول

  · محمد علی حاج عباسی: استاد علوم خاک، دانشگاه صنعتی اصفهان

سردبیر

  · محمدرضا مصدقی: استاد علوم خاک، دانشگاه صنعتی اصفهان

 اعضای هیات تحریریه

  · رحیم عبادی: استاد گیاه پزشکی، دانشگاه صنعتی اصفهان

  · مجید افیونی: استاد علوم خاک، دانشگاه صنعتی اصفهان

  · محمود کلباسی: استاد علوم خاک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان

  · احمد جلالیان: استاد علوم خاک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان

  · علی تهرانی فر: دانشیار علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد

 · محسن کافی: استاد علوم باغبانی، دانشگاه تهران

  · مصطفی مبلی: استاد علوم باغبانی، دانشگاه صنعتی اصفهان

  · جهانگیر عابدی کوپایی: استاد مهندسی آب، دانشگاه صنعتی اصفهان  

   · کریم عباسپور: پژوهشگر موسسه تحقیقاتی ایوگ (Eawag) سوئیس

   

 

نشانی مطلب در وبگاه مجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای - Isfahan University of Technology:
http://ejgcst.iut.ac.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب