راهنمای نگارش مقاله

مجله‌ی علوم و فنون کشت‌های گلخانه‌ای، مقالات پژوهشی در زمینه علوم مربوط به:

- کشت گیاهان گلخانه‌ای

- مدیریت تولید انواع محصولات گلخانه‌ای

- مدیریت تغذیه‌ای، تنظیم کننده‌ها و تقویت کننده‌های رشد محصولات گلخانه‌ای

- نگرانی‌ها و مشکلات محیطی مرتبط با تولید محصولات گلخانه‌ای و هیدروپونیک

- مدیریت منابع آب و آبیاری در گلخانه‌ها

- بسترهای کشت

- آمایش زمین و جایابی گلخانه‌ها

- سیستم‌های هیدروپونیک

- ایمنی محصولات غذایی

- تنگناها و نارسایی‌های گلخانه‌داری و نظام‌های هیدروپونیک و مدیریت سازه‌ها، را که پیش از این در مجلات علمی به چاپ نرسیده، و یا برای درج در آنها ارسال نشده باشد، برای بررسی و داوری پذیرفته و در صورت تأیید، به ترتیب اولویت وصول چاپ می‌کند. پژوهش‌هایی که در سمینارها و کنفرانس‌های علمی ارائه گردیده و یا در چارچوب گزارش ماهیانه، سالیانه و مانند آن منتشر شده باشد نیز در این مجله قابل بررسی و چاپ است. مسئولیت مقاله و ترتیب نام نویسندگان (با داشتن موافقت کتبی آنان) بر عهده شخصی است که مقاله را برای مجله ارسال می‌کند، و کلیه مکاتبات با وی انجام خواهد شد. دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری نیز برای ارسال مقاله باید موافقت کتبی استاد یا استادان راهنمای خود را کسب کرده باشند. مقالات باید در نرم افزار MS WORD با حفظ 5/2 سانتی متر حاشیه از هر طرف، و با درج شماره صفحه و سطر و فاصله سطور 5/1 سانتی‌متر، تهیه و به صورت الکترونیکی و از طریق وبگاه مجله ارسال شود. این امر امکان ارسال سریع و آسان مقالات توسط نویسندگان، انجام مراحل داوری و مکاتبات بعدی بین نویسنده(گان)، داوران، سرگروه‌ها و سردبیر مجله را فراهم می‌سازد. همچنین این امکان برای نویسنده(گان) محترم وجود دارد که در هر مرحله با مراجعه به بخش مربوط از وضعیت مقاله خود مطلع شوند.

برای ارسال مقاله به صورت الکترونیکی، مراحل زیر لازم است:

1- پر‌کردن فرم ثبت نام و ورود به وبگاه با نام کاربری اختصاصی

2- ورود به بخش ارسال مقاله، دریافت کد اختصاصی برای هر مقاله و تعیین مشخصات مقاله

3- پر‌کردن فرم ارسال مقاله و اطلاعات و مشخصات مربوطه

4- بررسی مقاله در صفحه شخصی و افزودن ضمائم و اطلاعات مرتبط 5- تأیید نهایی مقاله برای آغاز بررسی آن. در شرایطی که مشکلاتی در ارسال مقاله از طریق وبگاه وجود داشته باشد، می‌توان فایل مقاله را از طریق Email به آدرس الکترونیکی ejgcst@of.iut.ac.ir ارسال کرد.

ترتیب و شرح قسمت‌های مختلف مقاله: مقالات ارسالی شامل مشخصات مقاله، عنوان، چکیده فارسی، واژه‌های کلیدی، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج، بحث، سپاسگزاری، منابع مورد استفاده و چکیده به زبان انگلیسی می‌باشد.

برگ مشخصات مقاله: این قسمت در یک صفحه مجزا، معرف عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی و مرتبه علمی و نشانی نویسنده یا نویسندگان مقاله و ارتباط مقاله با پایان نامه دانشجویی (در صورت وجود) خواهد بود.

 عنوان: عنوان مقاله حداکثر در 20 کلمه و منعکس کننده محتوای مقاله می‌باشد.

 چکیده فارسی: چکیده مقاله در 100 تا حداکثر 200 کلمه، بیانگر مسئله، هدف، روش و نتایج به دست آمده و نتیجه‌گیری کلی از پژوهش است.

 واژه‌های کلیدی: عبارت است از چند کلمه‌ی مجزا که موضوع پژوهش بیشتر پیرامون آنها می‌باشد.

 مقدمه: در این بخش باید موضوع مورد پژوهش معرفی و فرضیه مورد نظر تعریف شود. به اهم کارهای پژوهشی انجام شده قبلی در این مورد اشاره و زمینه لزوم پژوهش مورد نظر تشریح شود و هدف مطالعه حاضر مشخص شود.

 مواد و روش‌ها: شامل مواد مورد استفاده و شرح روش‌های جدید به کار رفته و یا ذکر مأخذ روش‌های متداول و شناخته شده است.

 نتایج: در برگیرنده‌ی نتایج حاصل از پژوهش به صورت متن، جدول، شکل و تصویر است. از تکرار ارقام به صور چندگانه (جدول و شکل و غیره) باید خودداری شود. بحث: در این قسمت علل و روابط بین آنها در ایجاد نتایج حاصل، با استفاده از منابع علمی دیگر، مورد بحث قرار می‌گیرد. در صورت لزوم می‌توان نتایج و بحث را همزمان تحت عنوان «نتایج و بحث» ارائه کرد. مقاله می‌تواند دارای یک نتیجه‌گیری کلی باشد که این قسمت شامل یک استنتاج نهایی از پژوهش و ذکر کاربرد (یا کاربردهای) احتمالی آن است.

 سپاسگزاری: این بخش، حداکثر در 50 کلمه، معرف اشخاص، سازمان‌ها، و نهادها، به طور کلی اشخاص حقیقی و حقوقی مؤثر در انجام پژوهش و تشکر و قدردانی از آنان می‌باشد.

 منابع مورد استفاده: منابع اشاره شده در متن مقاله باید قبلاً به صورت کتاب یا مقاله مندرج در یکی از مجلات علمی در آمده و قابل دسترسی به وسیله خواننده باشد. فهرست منابع مورد استفاده در انتهای مقاله باید صرفا از منابع اشاره شده در متن بوده و به وسیله شماره و به ترتیب حروف الفبای نام نویسنده تهیه شده باشد. ابتدا منابع فارسی و به دنبال آن منابع خارجی آورده می‌شود.

1- نحوه نوشتن کتاب در فهرست منابع

 1. رحیمیان، ح.، ج. راشد و م. بنایان. 1363 . علف های هرز و کنترل آنها. انتشارات جاوید، مشهد.

 2. William, E. 1982. …… Academic Press, New York, pp: 1-25.  

2- نحوه نوشتن مقاله فهرست منابع

1. نیکخواه، ع. و ر. شریفلو. 1368. مطالعه توان تولید گاوهای سرابی، مجله علوم کشاورزی. 20(3): 55-72

2. Yongjie, W. and L. Yangsheng. 2005. ……………… J. Plant Nutr. 59: 1257-1265.

 چنانچه از یک نگارنده چندین منبع مورد مراجعه قرار گرفته باشد، ترتیب درج آن بر اساس سال انتشار از قدیم به جدید خواهد بود. اگر از نگارنده‌ای چندین منبع همسال وجود داشته باشد، با گذاشتن حروف a، b و c در جلو سال انتشار از یکدیگر متمایز خواهند شد. در صورتی که مقالات منفرد و مشترک از یک نگارنده ارائه شود، ابتدا مقالات منفرد و سپس مقاله‌های مشترک به ترتیب حروف الفبای نام نگارندگان بعدی مرتب می‌شوند‌. در مورد مقاله به ترتیب نام خانوادگی نگارنده، حرف اول اسم کوچک نگارنده، تاریخ انتشار مقاله، عنوان مقاله، عنوان کامل مجله، شماره جلد، شماره مجله در داخل پرانتز و اولین و آخرین صفحه مقاله خواهد آمد. در مورد کتاب به ترتیب نام خانوادگی نگارنده، حرف اول اسم کوچک نگارنده، تاریخ انتشار، عنوان کامل کتاب، شماره جلد، نام ناشر و محل انتشار کتاب خواهد آمد. در مورد مقاله یا کتاب‌هایی که بیش از یک نفر نویسنده دارند به ترتیب نام خانوادگی و حرف اول اسم اولین نویسنده و سپس حرف اول اسم دومین نویسنده و پس از آن نام خانوادگی ذکر می‌شود.

 چکیده به زبان انگلیسی: این چکیده، برگردان کامل چکیده فارسی به زبان انگلیسی است. واژه‌های کلیدی به زبان انگلیسی: این واژه‌ها نیز برگردان کامل « واژه‌های کلیدی» به زبان انگلیسی می‌باشد.

یادآوری:

1- مسئولیت آراء و نظریات مندرج در مقاله به عهده نویسنده(گان) آن است.

2- مجله علوم و فنون کشت‌های گلخانه‌ای در ویرایش مطالب آزاد است.

3- مقالات رسیده توسط هیات تحریریه مجله با همکاری متخصصان داوری شده و در صورت تصویب با رعایت نوبت به چاپ می رسند.
نویسندگان پس از دریافت نامه پذیرش، به منظور پیشگیری از تخلفات احتمالی و حفظ حقوق و مالکیت معنوی، موظف هستند "فرم واگذاری حق نشر "را تکمیل و در قسمت فایل های پیوست بارگذاری نمایند


دفعات مشاهده: 36903 بار   |   دفعات چاپ: 2046 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 464 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای - Isfahan University of Technology می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق