تحت نظارت وف بومی آسپا-وف

Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Science and Technology of Greenhouse Culture -Isfahan University of Technology

مجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای - Isfahan University of TechnologyVolume 2, Number 3 (2011-12)


Effect of commercial neem extract NeemAzal-T/S on controlling leafminer Liriomyza sativae Blanchard (Diptera: Agromyzidae) in comparison with common synthetic insecticides
تأثیر ترکیب تجاری چریش در کنترل مگس مینوز برگ سبزی Liriomyza sativae Blanchard (Diptera: Agromyzidae) و مقایسه آن با آفت‌کش‌های شیمیایی متداول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Crop and soil-water stress coefficients of tomato in the glass-greenhouse conditions
تعیین ضرایب گیاهی و تنش آب خاک گوجه‌فرنگی در شرایط گلخانه شیشه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of pre-harvest foliar application of different rates and sources of calcium on yield and quality of ‘Illona’ cut rose flower
تأثیر تغذیه برگی قبل از برداشت با مقادیر و منابع مختلف کلسیم بر عملکرد و کیفیت گل بریده رز رقم ایلونا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurement and modeling of water requirement and crop coefficient for cucumber, tomato and pepper using microlysimeter in greenhouse
اندازه‌گیری و مدل‌سازی نیاز آبی و ضریب گیاهی خیار، گوجه‌فرنگی و فلفل با استفاده از میکرولایسیمتر در گلخانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of foliar application of nickel sulfate and urea on reproductive growth and quantitative and qualitative characteristics of strawberry fruit (Fragaria ananassa Duch. cv. Pajaro)
اثر محلول‌پاشی سولفات نیکل و اوره بر رشد زایشی و ویژگی‌های کمی و کیفی میوه توت فرنگی رقم پاجارو (Fragaria ananassa Duch. cv. Pajaro)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Agronomic and economic study of the most appropriate time of continuous lettuce cultivation in greenhouse and open space conditions in Jiroft area
بررسی زراعی و اقتصادی مناسب‌ترین زمان کشت متوالی کاهو در شرایط گلخانه و فضای باز در منطقه جیرفت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the growth and development, essential oil and minerals content in two species of mint in hydroponics and aquaponics
بررسی رشد، میزان اسانس و غلظت عناصر معدنی دو گونه نعناع در سیستم هیدروپونیک و آکواپونیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Economic assessment of greenhouse-cucumber production units in Birjand Township
ارزیابی اقتصادی واحد‌های تولیدی خیار گلخانه‌ای در شهرستان بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of different substrates on nutrients content, yield and quality of strawberry cv. Selva in soilless culture
اثر بسترهای مختلف کشت بر میزان عناصر غذایی، عملکرد و خصوصیات کیفی توت‌ فرنگی رقم سلوا در کشت بدون خاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles


تحت نظارت وف بومی آسپا-وف