تحت نظارت وف بومی آسپا-وف

Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Science and Technology of Greenhouse Culture -Isfahan University of Technology

مجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای - Isfahan University of TechnologyVolume 2, Number 1 (2011-4)


Gamma irradiation effects on some biochemical mechanisms of two wheat genotypes (Triticum aestivum L.) under greenhouse conditions
اثر پرتوهای گاما بر برخی مکانیسم‌های بیوشیمیایی دو ژنوتیپ گندم (Triticum aestivum L.) در شرایط گلخانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the performance of evaporation pans in greenhouse environment
ارزیابی استفاده از تشت‌های تبخیر در محیط گلخانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of organic and inorganic substrates on vegetative and ecophysiological characteristics of coleus (Coleus blumei)
اثر بسترهای کشت آلی و معدنی بر ویژگی‌های رویشی و اکوفیزیولوژیک گیاه حسن‌یوسف (Coleus blumei)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of nickel nutrition on yield, urea accumulation and urease enzyme activity of lettuce
تأثیر تغذیه نیکل بر عملکرد، انباشت اوره و فعالیت آنزیم اوره‌آز در کاهو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of nitrogen form and pH of nutrient solution on the changes in pH and EC of spinach rhizosphere in hydroponic culture
اثر شکل نیتروژن و pHمحلول غذایی بر تغییرات pH و EC ریزوسفر اسفناج در کشت هیدروپونیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of NaCl salinity on the pattern and rate of root development of blue panic grass (Panicum antidotale Retz.)
تأثیر شوری کلرید سدیم بر الگو و سرعت توسعه ریشه گیاه ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تحمل به‌شوری در مرحله رشد گیاهچه‌ای گیاه دارویی کندل (Dorema ammoniacum)
بررسی تحمل به‌شوری در مرحله رشد گیاهچه‌ای گیاه دارویی کندل (Dorema ammoniacum)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles


تحت نظارت وف بومی آسپا-وف