تحت نظارت وف بومی آسپا-وف

Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Science and Technology of Greenhouse Culture -Isfahan University of Technology

مجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای - Isfahan University of TechnologyVolume 8, Number 2 (2017-8)


Effect of different rates of spent mushroom compost and rootstock type on growth and yield of greenhouse tomato cv. Synda
تأثیر کاربرد مقادیر مختلف کمپوست مصرف شده پرورش قارچ دکمه‌ای و نوع پایه بر رشد و عملکرد گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای رقم سیندا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of vegetative traits and root yield of licorice (Glycyrrhiza glabra) influenced by different sources of nitrogen in several soilless and soil culture systems
مقایسه پارامترهای رویشی و عملکرد ریشه گیاه دارویی شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra) در سیستم‌های مختلف کشت بدون خاک و کشت خاکی تحت تأثیر منابع مختلف نیتروژن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of different media substrate and humic acid on growth and nutrient absorption of soilless cultured cut rose flowers
تاثیر بسترهای مختلف کشت و هیومیک اسید بر رشد و میزان جذب عناصر در گل شاخه بریدنی رز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on the efficiency of kaolin in controlling the Bemisia tabaci (Hom.: Aleurodidae) in tomato greenhouses of Jiroft
بررسی کارایی پودر کائولین در کنترل سفید بالک (Bemisia tabaci Gennadius) در گلخانه‌های گوجه‌ فرنگی جیرفت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Response of greenhouse cucumber to different levels and sources of organic manures and their effects on some soil properties
پاسخ خیار گلخانه‌ای به سطوح و منابع مختلف کودهای آلی و تأثیر این کودها بر برخی ویژگی‌های خاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of salicylic acid and humic acid on quantitative and qualitative properties of tomato (Lycopersicon esculentum cv. Goldi)
اثر سالسیلیک اسید و هیومیک اسید بر خصوصیات کمی و کیفی گوجه‌فرنگی رقم گلدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of biochemical properties and mineral elements of five strawberry cultivars in soilless culture system
ارزیابی ویژگی‌های بیوشیمیایی و عناصر معدنی پنج رقم توت‫فرنگی در سیستم کشت بدون خاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Morpho-physiological responses of gerbera cut flower to foliar application of nano-silicon in soilless conditions
واکنش مورفوفیزیولوژیکی ژربرای شاخه بریده به محلول‫پاشی نانوکلات سیلیسیم در شرایط کشت بدون خاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of drought stress, arbuscular mycorrhizal fungi and rhizobium treatments on nutrients concentration of roots, areal parts and soil in chickpea cultivation
تأثیر تنش خشکی و تیمارهای قارچ- ریشه آربوسکولار و ریزوبیوم بر غلظت عناصر غذایی ریشه، اندام هوایی و خاک در کشت نخود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of CO2 enrichment on leaf characteristics and changes in pigments of two varieties of Eustoma grandiflorum cut flower under hydroponic conditions
اثر غنی‫سازی دی‫اکسید کربن بر خصوصیات برگ و تغییرات میزان رنگیزه‫های دو رقم گل شاخه بریده لیزیانتوس در شرایط کشت هیدروپونیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles


تحت نظارت وف بومی آسپا-وف