تحت نظارت وف بومی آسپا-وف

Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Science and Technology of Greenhouse Culture -Isfahan University of Technology

مجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای - Isfahan University of TechnologyVolume 8, Number 1 (2017-5)


Study of beet bagasse effect on biochemical characteristics, photosynthetic pigments and antioxidant activity of leaf extracts of peppermint (Mentha piperita L.) under drought stress conditions
بررسی تأثیر تفاله چغندر بر خصوصیات بیوشیمیایی، رنگیزه‌های فتوسنتزی و فعالیت آنتی‌اکسیدانتی عصاره برگ نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) در شرایط تنش خشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر تیمار قبل از برداشت اسید سالیسیلیک‏ بر ویژگی‏های رشدی و عمر گلجایی گل شاخه بریده لیزیانتوس )Eustoma grandiflorum cv. Miarichi Grand white(
اثر تیمار قبل از برداشت اسید سالیسیلیک‏ بر ویژگی‏های رشدی و عمر گلجایی گل شاخه بریده لیزیانتوس )Eustoma grandiflorum cv. Miarichi Grand white(
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of two mycorrhiza species (Glomus mosseae and G. interaradices) on some morphological and physiological characteristics of Pelargonium graveolens L. under salinity stress
تأثیر دو گونه قارچ میکوریزا ( Glomus mosseae و G. intraradices) بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی شمعدانی معطر (Pelargonium graveolens L.) تحت تنش شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of common pepper cultivars in Iran for resistance to root-knot nematode (Meloidogyne incognita race-2) in greenhouse conditions
ارزیابی عکس العمل ارقام رایج فلفل در ایران نسبت به نماتد ریشه‌گرهی (Meloidogyne incognita race 2) در شرایط گلخانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of nematode (Meloidogyne incognita race 2) on root and shoot traits in susceptible and tolerant tomatoes
اثر نماتد (Meloidogyne incognita race 2) روی صفات ریشه و اندام‌های هوایی دو رقم حساس و متحمل گوجه‌فرنگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Micro- and Nanoparticles of silicon on concentration of macro- and micro elements and silicon content of strawberry plant in soilless culture condition
تأثیر میکرو و نانوذرات سیلیسیم بر غظت عناصر پرمصرف، کم مصرف و میزان سیلیسیم گیاه توت فرنگی در شرایط کشت بدون خاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effect of nano-chelate iron with fe-chelate on growth and physiological characteristics of two cultivars of Pepper in soilless culture system
مقایسه اثر نانو کلات آهن با کلات آهن بر رشد و ویژگی‌های فیزیولوژیکی دو رقم فلفل دلمه ای در شرایط قلیائی در سیستم کشت بدون خاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of different iron sources on the growth and physiological characteristics of two cultivars of lettuce in a hydroponic culture
اثر منابع مختلف آهن بر پارامترهای رویشی و فیزیولوژیکی دو رقم تجاری گیاه کاهو در آبکشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Response of quantitative and physiological parameters of stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) medicinal plant to salinity stress under controlled conditions
واکنش صفات کمی و فیزیولوژیک گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) به مقادیر مختلف شوری در شرایط کنترل شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

To determine the residue levels and withdrawal period of nematicide Phenamiphos (Nemacur® 10G) on cucumber under greenhouse conditions
اندازه گیری میزان باقیمانده و دوره کارنس نماتدکش فنامیفوس (نماکور® 10G) روی خیار در شرایط گلخانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles


تحت نظارت وف بومی آسپا-وف