تحت نظارت وف بومی آسپا-وف

Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Science and Technology of Greenhouse Culture -Isfahan University of Technology

مجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای - Isfahan University of TechnologyVolume 1, Number 3 (2010-12)


Effects of micronutrients deficiency and inoculation with arbuscular mycorrhizal fungi on chelator exudation by tomato root
تأثیر کمبود برخی فلزات و اینوکلوم‌های دو گونه قارچ میکوریز آربوسکولار بر ترشح ترکیبات کی‌لیت کننده از ریشه گیاه گوجه‌فرنگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating physiological characteristics of mint in the Raft aquaponic system and perlite medium
بررسی ویژگی‌های اکوفیزیولوژیک گیاه نعناع در دو نوع محیط کشت آکواپونیک Raft و پرلیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of different methods of seed bed preparation on greenhouse cucumber yield and yield components
تأثیر روش‌های مختلف آماده‌سازی بستر کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد خیار گلخانه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of adding bentonite to different substrates on vegetative growth and yield of snap beans (Phaseulus vulgaris L.)
تأثیر افزودن بنتونیت به بسترهای مختلف کاشت بر رشد رویشی و عملکرد لوبیا سبز (Phaseulus vulgaris L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of salinity and nitrogen on nutrient distribution, citric acid and vitamin C in hydroponics
اثر شوری و نیتروژن بر توزیع عناصر غذایی، اسید سیتریک و ویتامین C در گوجه‌فرنگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Influence of salinity and nitrogen on tomato fruit quality and micronutrients concentration in hydroponic culture
اثر شوری و نیتروژن بر کیفیت میوه و غلظت عناصر کم مصرف گوجه‌فرنگی در کشت هیدروپونیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of entrepreneurship on the economics of the greenhouse production
تأثیر کارآفرینی بر اقتصاد گلخانه‌داری در استان آذربایجان غربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles


تحت نظارت وف بومی آسپا-وف