تحت نظارت وف بومی آسپا-وف

Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Science and Technology of Greenhouse Culture -Isfahan University of Technology

مجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای - Isfahan University of TechnologyVolume 7, Number 4 (2017-2)


Effect of end-of-day red light on morphological characteristics, yield and fruit quality of strawberry (cv. Queen Elisa) in short-day conditions
تأثیر نوردهی نور قرمز در پایان روز بر ویژگی‌های مورفولوژیک، عملکرد و کیفیت میوه توت‌فرنگی رقم کویین ‌الیزا در شرایط روز کوتاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of salicylic acid on growth, yield and fruit quality of strawberry cv. ‘Paros’ under salinity conditions
اثر اسید سالیسیلیک بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه توت‌فرنگی رقم "پاروس" در شرایط شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of source, amount and method of iron application on quantity, quality and profitability rate of strawberry (Fragaria × ananassa Duch, cv. Selva)
تأثیر منبع، مقدار و روش کاربرد آهن بر خصوصیات کمی، کیفی و نرخ سودآوری توت‌فرنگی (Fragaria×ananassa Duch) رقم سلوا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of different commercial nutrient solutions on yield and quality of two gerbera (Gerbera jamesonii L.) cut flower cultivars grown in soilless culture system
اثر سه نوع محلول غذایی تجاری بر عملکرد و کیفیت دو رقم گل شاخه بریده ژربرا (Gerbera jamesonii L.) در سیستم کشت بدون خاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of temperature on functional response of coccinellid (Coccinula elegantula) on Aphis gossypii
تأثیر دما در واکنش تابعی کفشدوزک (Coccinula elegantula) روی شته جالیز (Aphis gossypii)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of foliar application of nano and micro sodium silicate on leaf photosynthetic characters of potato seedling at stolen-initiation stage
ارزیابی اثر محلول‏پاشی ذرات نانو و میکرو سیلیکات سدیم بر خصوصیات فتوسنتزی برگ گیاهچه سیب‏زمینی در مرحله استولون‌دهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influences of UV-A radiation on antioxidant capacity, cynarin content and some morphophysiological properties of three genotypes of artichoke (Cynara scolymus L.)
پیامدهای پرتودهی با نور فرابنفش A بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی، سینارین و برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک سه رقم آرتیشو (Cynara scolymus L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of biological, chemical and organic fertilizers on some physiological indices of Hairy vetch (Vicia villosa Roth) under greenhouse conditions
اثر کاربرد کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر برخی شاخص‌های رشدی ماشک‌ گل‌خوشه‌ای (Vicia vilosa Roth) در شرایط گلخانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the effects of Eisenia foetida inoculation and different organic wastes application on some soil biological quality indicators under greenhouse conditions
ارزیابی تأثیر تلقیح کرم خاکی Eisenia foetida و کاربرد مواد آلی مختلف بر برخی شاخص‌های کیفیت بیولوژیک خاک در شرایط گلخانه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Morpho-physiological reactions, photosynthetic capacity and quality of cut tuberose (Polianthes tuberosa L.) under different soil and soilless cultivation systems
واکنش‌های مورفوفیزیولوژیکی، ظرفیت فتوسنتزی و کیفیت گل شاخه بریده مریم (Polianthes tuberosa L.) در سیستم‌های مختلف کشت خاکی و آبکشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of humic acid contained nano-fertile fertilizer spray on concentration of some nutrient elements in two lettuce cultivars in hydroponic system
اثر محلول‌پاشی کود نانوفرتایل حاوی اسید هومیک بر غلظت برخی عناصر غذایی در دو رقم کاهو در سیستم هیدروپونیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Response of corn (Zea mays L.) root growth to soil salinity and compaction under greenhouse conditions
پاسخ رشد ریشه ذرت (Zea mays L.) به شوری و تراکم خاک در شرایط گلخانه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of different planting substrates on vegetative and physiologic characteristics and nutrients content of rose (Rosa hybrida var. Grandgala) in hydroponic system
اثر بسترهای مختلف کشت بر برخی صفات رویشی، فیزیولوژی و عناصر گیاه رُز رقم تجاری گراندگالا در سیستم هیدروپونیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of different training systems on growth, yield and fruit quality of greenhouse cucumber (Cucumis sativus cv. Gohar)
اثر سیستم‌های مختلف تربیت بوته بر رشد، عملکرد و کیفیت خیار گلخانه‌ای رقم گوهر (Cucumis sativus var. Gohar)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of application of phosphorus fertilizer in calcareous soils containing different amounts of native phosphorus on yield and micronutrients uptake of cucumber
اثر مصرف کود فسفری در خاک‌های آهکی با مقادیر متفاوت فسفر بومی ‌بر عملکرد و جذب عناصر کم‌مصرف گیاه خیار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles


تحت نظارت وف بومی آسپا-وف