تحت نظارت وف بومی آسپا-وف

Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Science and Technology of Greenhouse Culture -Isfahan University of Technology

مجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای - Isfahan University of TechnologyVolume 7, Number 3 (2016-12)


Effects of foliar application of different sources and rates of calcium on fruit blossom-end rot of bell pepper (Capsicum annuum L.)
تأثیر محلول‌پاشی منابع و مقادیر مختلف کلسیم بر پوسیدگی انتهای گُلگاه میوه فلفل دلمه (Capsicum annuum L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interaction effects of lead and salicylic acid on some quantitative and qualitative growth parameters and antioxidant enzymes of basil
اثر متقابل سرب و اسید سالیسیلیک بر برخی پارامترهای رشد کمی و کیفی و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی ریحان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of salinity stress on physiological characteristics and absorption quality of sodium and potassium in aerial parts and tubers of three radish cultivars
اثر تنش شوری بر خصوصیات فیزیولوژیک و چگونگی جذب عناصر سدیم و پتاسیم در اندام هوایی و غده سه رقم تربچه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Farmers’ knowledge, attitude and practice of healthy greenhouse cucumber and tomato production in Isfahan County
ارزیابی دانش، نگرش و عملکرد گلخانه‌داران خیار و گوجه‏فرنگی شهرستان اصفهان در تولید محصول سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of organic fertilizers on growth and flowering indices of Petunia hybrida under deficit irrigation
ارزیابی اثر کودهای آلی بر شاخص‌های رشد و گل‌دهی توده اطلسی ایرانی در شرایط کم‌آبیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of three nutrient solutions on quantitative and qualitative traits of plants and minitubers of two potato cultivars in hydroponic system
تأثیر سه نوع محلول غذایی بر صفات کمی و کیفی بوته‌ها و ریزغده‌های دو رقم سیب‏زمینی در سامانه هیدروپونیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of different levels of municipal solid waste compost and sewage sludge on yield and concentration of some heavy metals in green pepper plant (Capsicum annuum var robustin)
اثر کاربرد سطوح مختلف کمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب بر میزان عملکرد و غلظت برخی عناصر سنگین در گیاه فلفل سبز قلمی (Capsicum annuum var robustin)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of iron nanoparticles and humic acid on growth, development and vase life of cut rose flower cv. White Nablus under hydroponic conditions
تأثیر نانوذرات آهن و اسید هیومیک بر رشد، نمو و عمر پس از برداشت گل رُز رقم"سفید نابلس" در سیستم هیدروپونیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of benzyladenine and nitrogen on growth characteristics of pistachio seedlings, cv. Badami Zarand, under salinity stress
تأثیر بنزیل‌‌آدنین و نیتروژن بر خصوصیات رشدی دانهال‌های پسته رقم بادامی ریز زرند در شرایط تنش شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of salinity stress and salicylic acid on some morphophysiological characteristics of eggplant (Solanum melongena var. Taki) in soilless culture
تأثیر تنش شوری و اسید سالیسیلیک بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک گیاه بادمجان (Solanum melongena var. Taki) در سیستم کشت بدون خاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of exogenous polyamines on growth, flowering and corm production of ‘Golden Wave’ and ‘Blue Sea’ cultivars of freesia
تأثیر پلی‌آمین‌های خارجی بر رشد، گل‏دهی و تولید پداژه در ارقام ‘Golden Wave’ و ‘Blue Sea’ فریزیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of silicon on increasing plant tolerance to oxidative stress by powdery mildew in pumpkin (Cucurbita pepo, var. styriaca)
اثر سیلیسیم بر افزایش مقاومت به تنش اکسیداتیو ناشی از سفیدک سطحی در کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo, var. styriaca)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of enzymatic activity and proline change in potted mini carnation (Dianthus caryophyllus L.) flowers under ethylene stress
بررسی تغییر فعالیت آنزیمی و پرولین در گل‌های گلدانی برخی ارقام میخک مینیاتوری (Dianthus caryophyllus L.) تحت تنش اتیلن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of urban wastewater and compost on some characteristics of soil and its leachate under greenhouse cultivation of basil
اثر فاضلاب شهری و کمپوست زباله شهری بر برخی خصوصیات خاک و زه‌آب حاصل از آن در شرایط کشت گلخانه‌ای ریحان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interaction of potassium and boron on yield and uptake of micronutrients in radish (Raphanus sativus L.) under salinity stress
اثر متقابل پتاسیم و بُر بر عملکرد و جذب عناصر کم‌مصرف در تربچه (Raphanus sativus L.) در شرایط تنش شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles


تحت نظارت وف بومی آسپا-وف