تحت نظارت وف بومی آسپا-وف

Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Science and Technology of Greenhouse Culture -Isfahan University of Technology

مجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای - Isfahan University of TechnologyVolume 7, Number 2 (2016-9)


Change in morphological properties of root and aerial parts of chickpea under drought stress, arbuscular mycorrhizal fungi and rhizobium treatments
دگرگونی ویژگی‌های ریخت‌شناسی ریشه و اندام هوایی نخود در تنش خشکی و تیمارهای قارچ- ریشه آربسکولار و ریزوبیوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interaction of cadmium and different levels of organic and inorganic nitrogen on some physiological and morphological characteristics of purslane (Portulaca oleraceae) medicinal plant
برهمکنش کادمیم و سطوح مختلف نیتروژن آلی و معدنی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک و مورفولوژیک گیاه دارویی خرفه (Portulaca oleracea)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biochemical changes in terpenoids, essential oil content and yield in peppermint (Mentha piperita L.) under bacterial and fungal treatments under greenhouse conditions
بررسی تغییرات بیوشیمیایی میزان ترپنوئیدها، مقدار و عملکرد اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) تحت تأثیر تیمارهای باکتریایی و قارچی در شرایط گلخانه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of mycorrhizal inoculation and phosphorus fertilizer on fenugreek resistance against arsenic
تأثیر تلقیح میکوریزا و کود فسفر بر مقاومت گیاه شنبلیله به آرسنیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of super nitro plus and bio super phosphate biofertilizers on morphological and physiological characteristics of basil (Ocimum basilicum L.)
تأثیر کودهای بیولوژیک سوپرنیتروپلاس و بیوسوپرفسفات بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک ریحان (Ocimum basilicum L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of different ratios of peat and perlite on quantitative and qualitative characteristics of Aloe vera grown in hydroponic system
تأثیر نسبت‌های مختلف پیت و پرلیت بر خصوصیات کمی و کیفی آلوئه ‌ورا رقم صبر زرد در سیستم کشت هیدروپونیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of superabsorbent polymers on morphological traits of rosemary (Rosmarinus officinalis) under drought stress
تأثیر پلیمرهای سوپرجاذب بر خصوصیات مورفولوژیک گیاه رزماری (Rosmarinus officinalis) در شرایط تنش خشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of sodium chloride and calcium chloride on growth, gel content and concentration of some nutrients in Aloe vera under greenhouse conditions
اثر کلرید سدیم و کلرید کلسیم بر رشد، میزان ژل و برخی عناصر در آلوئه‌ورا تحت شرایط گلخانه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of zinc oxide (nano and ordinary) and Glomus intraradices fungi on yield components and concentration of micronutrients in green bean plant
تأثیر اکسید روی (نانو و معمولی) و قارچ Glomus intraradices بر اجزای عملکرد و غلظت عناصر کم‌مصرف در گیاه لوبیا سبز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of arbuscular mycorrhiza fungi and organic fertilizers on yield and nutrients uptake of two wheat cultivars
تأثیر کاربرد قارچ میکوریز آربوسکولار و کودهای آلی بر عملکرد و میزان جذب عناصر غذایی دو رقم گندم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of zinc rates, arbuscular mycorrhiza and two types of organic matter on corn growth and micronutrients-uptake in a calcareous soil
اثر سطوح روی، همزیستی میکوریز آربوسکولار و دو نوع ماده آلی بر رشد و جذب عناصر غذایی کم‌مصرف گیاه ذرت در یک خاک آهکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of solid and aqueous extract of vermicompost on growth characteristics of tomato and greenhouse whitefly (Trialeurodes vaporariorum)
اثر کاربرد کود ورمی‌کمپوست به صورت جامد و عصاره آبی بر ویژگی‌های رشدی گیاه گوجه‌فرنگی و سفید‌بالک گلخانه (Trialeurodes vaporariorum)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between mycorrhizal fungi, phosphate biofertilizer and manure application on growth parameters and dry weight of coriander (Coriandrum sativum L.) medicinal plant
مقایسه اثر قارچ میکوریزا و کود فسفات زیستی با کود دامی بر خصوصیات رشد و وزن خشک گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of endophytic fungi Pirifomospora indica on some physiologic traits of strawberry under hydroponic culture conditions
نقش قارچ اندوفیت Pirifomospora indicaبر برخی صفات فیزیولوژیک گیاه توت‌فرنگی تحت شرایط کشت هیدروپونیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ameliorative effects of Stockosorb and Xanous superabsorbents on cucumber growth under saline-soil conditions
اثر سوپرجاذب‌های استاکوزورب و زانوس بر فرایند رشد خیار در شرایط خاک شور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles


تحت نظارت وف بومی آسپا-وف