تحت نظارت وف بومی آسپا-وف

Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Science and Technology of Greenhouse Culture -Isfahan University of Technology

مجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای - Isfahan University of TechnologyVolume 7, Number 1 (2016-6)


Role of chitosan in improving salinity resistance through some morphological and physiological characteristics in fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.)
نقش کیتوزان در بهبود مقاومت به شوری از طریق تأثیر بر برخی خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Agro-morphological responses of Iranian local and improved rice genotypes to salinity of the nutrient solution
پاسخ اگرومورفولوژیک ژنوتیپ‌های محلی و اصلاح شده برنج ایرانی به شوری محلول غذایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Growth and development of greenhouse cucumber under foliar application of Biomin and Humifolin fertilizers in comparison to their soil application and NPK
بررسی رشد و نمو خیار گلخانه‌ای تحت تأثیر کاربرد برگی کودهای بیومین و هیومی فولین در مقایسه با کاربرد خاکی آنها و کود NPK
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of foliar application of methyl jasmonate on flavonol-O-glycoside and some agronomic and morphological indices of chamomile (Matricaria chamomilla L.) under salinity stress conditions
تأثیر محلول‌پاشی متیل‌جاسمونات بر محتوای فلاونول-o-گلیکوزید و برخی شاخص‌های زراعی و مورفولوژیک بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) تحت تنش شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of quantitative and qualitative characteristics of five greenhouse tomato cultivars in response to fertilizers containing seaweed extract and amino acids
ارزیابی ویژگی‌های کمّی و کیفی پنج رقم گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای در پاسخ به کودهای حاوی عصاره جلبک دریایی و اسیدهای آمینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of replacement interval of nutrients solution and concentration of replenishment solution on growth of lettuce (Lactuca sativa L.) under floating culture
اثر دور تعویض محلول غذایی و غلظت‌های مختلف محلول پرکننده بر رشد کاهو (Lactuca sativa L.) در سیستم کشت شناور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of humic substances and mycorrhiza fungus on Fe and Zn uptake and some soybean growth characteristics under greenhouse conditions
تأثیر مواد هومیک و قارچ میکوریز بر جذب آهن و روی و برخی خصوصیات رشدی سویا در شرایط گلخانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of increasing the solubility of phosphorus on seed quality of black seed (Nigella sativa L.)
بررسی نقش افزایش حلالیت فسفر بر کیفیت بذرهای تولیدی سیاهدانه (Nigella sativa L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of humic acid on some growth and physiological characteristics of Fragaria ananassa var: Selva in greenhouse conditions
اثر اسید هومیک بر برخی صفات رویشی و فیزیولوژیک توت‌فرنگی رقم سلوا در شرایط گلخانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design, manufacturing and evaluation of a solar heating system with Fresnel concentrator for greenhouse
طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه گرمایش خورشیدی با عدسی فرسنل خطی برای گلخانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of different hormonal treatments and rooting-cofactors on rooting of olive cultivars )Fishomi and Shiraz(
تأثیر تیمارهای مختلف هورمونی و مواد کمک‌ریشه ‏زا بر ریشه‏ زایی قلمه ارقام زیتون فیشومی و شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of vermicompost for reducing the destructive effects of salinity stress on tall fescue turfgrass (Festuca arundinacea Schreb. ‘Queen’)
ارزیابی کاربرد ورمی‌کمپوست جهت کاهش اثرهای مخرب تنش شوری بر سبز فرش چمانواش بلند (Festuca arundinacea Schreb. ‘Queen’)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of nano zinc oxide on the growth and ion content of four wheat cultivars under salinity stress
تأثیر کاربرد اکسید روی به شکل نانوذرات بر رشد و محتوای یونی چهار رقم گندم تحت تنش شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of salinity levels and lead and cadmium heavy metals on growth, photosynthetic pigments and sodium and potassium content in spinach
تأثیر سطوح مختلف شوری و عناصر سنگین سرب و کادمیوم بر رشد، رنگدانه‌های فتوسنتزی و مقادیر سدیم و پتاسیم در اسفناج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of vermicompost and its extract on emergence and the growth parameters of Plantago psyllium
اثر عصاره ورمی‌کمپوست و ورمی‌کمپوست جامد بر ظهور و پارامترهای رشد گیاه اسفرزه(Plantago psyllium)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles


تحت نظارت وف بومی آسپا-وف