تحت نظارت وف بومی آسپا-وف

Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Science and Technology of Greenhouse Culture -Isfahan University of Technology

مجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای - Isfahan University of TechnologyVolume 6, Number 4 (2016-2)


Efficacy of conventional fungicides in controlling tomato grey mold
کارآیی قارچ‌کش‌های رایج در کنترل کپک خاکستری گوجه‌فرنگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The mortality and repellency effect of a formulation of spearmint essential oil on the cotton-melon aphid under greenhouse conditions
اثر کشندگی و دورکنندگی فرمولاسیون اسانس نعناع بر شته جالیز در شرایط گلخانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of plant growth promoting rhizobacteria and arbuscular mycorrhizal fungi on growth characteristics and concentration of macronutrients in peppermint (Mentha pipperita L.) under greenhouse conditions
تأثیر باکتری‌های ریزوسفری محرک رشد گیاه و قارچ‌های آربوسکولار میکوریزا بر خصوصیات ریخت‌شناسی و غلظت عناصر پُرمصرف گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) در شرایط گلخانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of seed inoculation with plant growth promoting rhizobacteria and foliar application with nano-zinc oxide on yield and rate and period of grain filling of triticale
تأثیر تلقیح بذر با باکتری‌های محرک رشد و محلول‏پاشی با نانو اکسید روی بر عملکرد و سرعت و دوره پر شدن دانه تریتیکاله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of biological and superphosphate fertilizers as granular and liquid forms on growth and development of two cultivars of Matthiola incana
اثر کودهای بیولوژیک و سوپرفسفات تریپل به صورت گرانوله و مایع بر رشد و نمو دو رقم شب‌بو (Matthiola incana L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of type and ratio of vermicompost on selected growth indices and nutrients content of tomato at greenhouse conditions
تأثیر نوع و نسبت ورمی‌کمپوست بر برخی شاخص‏های رشد و غلظت عناصر غذایی در گوجه‌فرنگی در شرایط گلخانه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Yield, yield components and seed quality of two rapeseed cultivars as affected by different levels of phosphorus and boron under greenhouse conditions
اثر سطوح فسفر و بور بر عملکرد، اجزای عملکرد و کیفیت دانه دو رقم کلزا در شرایط کشت گلخانه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of morphological characteristics of local and improved rice (Oryza sativa L.) genotypes under two nitrogen levels in hydroponic culture
بررسی صفات مورفولوژیک ژنوتیپ‌های محلی و اصلاح شده برنج (Oryza sativa L.) در پاسخ به دو سطح نیتروژن در محیط آبکشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inoculation effects of endophytic fungus (Piriformospora indica) on antioxidant enzyme activity and wheat tolerance under phosphorus deficiency in hydroponic system
اثر تلقیح قارچ اندوفایت (Piriformospora indica) بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و تحمل گندم در شرایط کمبود فسفر در سیستم هیدروپونیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of urea and nickel on growth, physiological traits and total nitrogen concentration of lettuce in hydroponic culture
اثر اوره و نیکل بر رشد، خصوصیات فیزیولوژیک و غلظت نیتروژن کل کاهو در آبکشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design, implementation and evalution of a central unit for controlling climatic conditions in the greenhouse
طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه مرکزی برای کنترل شرایط محیطی گلخانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inoculation effect of endophytic fungus Piriformospora indica and bacteria Azotobacter chroococcum on activity of antioxidant enzymes and wheat tolerance to zinc deficiency (Niknejad cultivar) in greenhouse conditions
اثر تلقیح قارچ اندوفایت Piriformospora indica و باکتری Azotobacter chroococcum بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و تحمل گندم (رقم نیک‌نژاد) به کمبود روی در شرایط گلخانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Feasibility of growth and nutrition of Dieffenbachia amoena 'Tropic Snow' in pot growth-medium amended with sugarcane bagasse vermicompost
امکان‌پذیری رشد و تغذیه دیفن باخیا آمونه‌آ “تروپیک اسنو” در بستر کشت گلدانی اصلاح شده با ورمی‌کمپوست باگاس نیشکر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of irrigation with industrial treated wastewater on variation trend of some heavy metals in soil and radish (Raphanus Sativus) plant
اثر آبیاری با پساب صنعتی بر روند تغییرات برخی فلزات سنگین در خاک و گیاه تربچه (Raphanus Sativus)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of foliar application of nano-fertile fertilizer containing humic acid on growth, yield and nutrient concentration of mint (Mentha sativa) in aquaponic system
تأثیر کاربرد برگی کود نانوفرتایل حاوی اسید هیومیک بر رشد، عملکرد و غلظت عناصر غذایی در گیاه نعناع (Mentha satiava) در سیستم آکواپونیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles


تحت نظارت وف بومی آسپا-وف