تحت نظارت وف بومی آسپا-وف

Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Science and Technology of Greenhouse Culture -Isfahan University of Technology

مجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای - Isfahan University of TechnologyVolume 6, Number 3 (2015-11)


Physiological assessment of drought tolerance of two ecotypes of cumin (Cuminum cyminum L.) under greenhouse conditions
ارزیابی فیزیولوژیک تحمل به خشکی دو اکوتیپ زیره سبز تحت شرایط گلخانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Salt Stress at Gerimination and Seedling Stages of Foeniculum vulgare Mill. in Hydroponic Condition
بررسی تحمل به شوری در مرحله جوانه زنی و گیاهچه‌ای رازیانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of different substrates and salinity on growth and yield of broccoli (Brassica oleracea var. italica) in soilless culture
اثر بستر‌های مختلف کشت و شوری بر رشد و عملکرد کلم بروکلی (Brassica oleracea var. italica) در سیستم کشت بدون خاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Alleviating negative effects of irrigation-water salinity on growth and vase life of gerbera by foliar spray of calcium chloride and potassium silicate
اثر تعدیل شوری شوری آب آبیاری بر رشد و عمر پس از برداشت گل ژربرا از طریق محلول‌پاشی کلریدکلسیم و سیلیکات پتاسیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Screening wheat genotypes in response to ordinary chelate and nano-iron chelate fertilizers in nutrient solution
غربال ژنوتیپ‌های مختلف گندم در پاسخ به کلات معمولی و کود نانوکلات‌آهن در محلول غذایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of plant growth promoting micro organisms on increasing water use efficiency of alfalfa in water-stress conditions
اثر ریز جانداران محرک رشد گیاه بر افزایش کارایی مصرف آب یونجه در شرایط محدودیت آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of salinity stress on some yield parameters and morphological characteristics of spearmint (Mentha spicata L.) in hydroponic conditions
تأثیر تنش شوری بر برخی پارامترهای عملکردی و خصوصیات مورفولوژیک گیاه نعناع سبز (Mentha spicata L.) در شرایط هیدروپونیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Pb tolerance in petunia (Petunia hybrid L.) using eco-physiological traits
بررسی میزان تحمل به سرب در گیاه اطلسی با استفاده از خصوصیات اکوفیزیولوژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of nitrogen form (ammonium and nitrate) on quantitative and qualitative indices of Tulipa gesneriana cv. Apricot parrot
اثر شکل نیتروژن (آمونیوم و نیترات) بر شاخص‌های کمی و کیفی گل لاله (Tulip gesneriana) رقم Apricot parrot
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of indole butyric acid on rooting of hardwood cuttings of Sophora japonica L.
اثر ایندول بوتیریک اسید بر ریشه‌زایی قلمه خشبی سوفورای ژاپنی (Sophora japonica L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interaction of phosphorus and pistachio green hull on some growth characteristics and nutrients in pistachio (Pistacia vera L.) seedlings
اثر فسفر و پوست سبز پسته بر رشد و غلظت برخی عناصر نهال‌های پسته (Pistacia vera L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pre-harvest foliar application of humic acid, salicylic acid and calcium chloride to increase quantitative and qualitative traits of Lilium longiflorum cut flowers
محلول‌پاشی قبل از برداشت با هومیک اسید، سالیسیلیک اسید و کلرید کلسیم به منظور افزایش ویژگی‌های کمی و کیفی گل بریده لیلیوم (Lilium longiflorum L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of energy and economic productivity of vegetables greenhouses in Khuzestan province
ارزیابی بهره‌وری انرژی و اقتصادی گلخانه‌های صیفی در استان خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of foliar application of salicylic acid and thiamine on quantitative and qualitative characteristics of gerbera (Gerbera jamesonii L. cv. Pink Elegance)
اثر محلول‌پاشی سالیسیلیک‌ اسید و تیامین بر ویژگی‌های کمی و کیفی گل ژربرا رقم پینک الگانس (Gerbera jamesonii L. cv. Pink Elegance)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of compost extract and biofertilizers on quantitative and qualitative yield and different cuttings of sweet majoram
اثر کاربرد عصاره کمپوست و کودهای بیولوژیک بر عملکرد کمی و کیفی چین‌های مختلف مرزنجوش (Origanum hortensis L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles


تحت نظارت وف بومی آسپا-وف