تحت نظارت وف بومی آسپا-وف

Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Science and Technology of Greenhouse Culture -Isfahan University of Technology

مجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای - Isfahan University of TechnologyVolume 6, Number 1 (2015-6)


Effects of two arbuscular mycorrhizae fungi on some soil hydraulic properties and nutrient uptake by spring barley in an alkaline soil under greenhouse conditions
اثر دو نوع قارچ میکوریز آربوسکولار بر برخی خصوصیات هیدرولیکی و جذب عناصر در یک خاک قلیایی زیر کشت جو بهاره در شرایط گلخانه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of A200 superabsorbent, bentonite and water stress on physiological traits and vitamin C of lettuce under greenhouse cultivation
تأثیر سوپرجاذب A200، بنتونیت و تنش خشکی بر صفات فیزیولوژیک و ویتامین ث کاهو در شرایط کشت گلخانه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of combined biologic and priming on growth characteristics and phosphorus and potassium concentrations in Nigella sativa L.
بررسی اثر تلفیق پرایمینگ و کود بیولوژیک بر پارامترهای رشدی و غلظت عناصر فسفر و پتاسیم در گیاه دارویی سیاهدانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interactive effects of different Cr3+ concentrations and manure on activity of some antioxidant enzymes and accumulation of compatible osmolytes in basil (Ocimum basilicum L.)
ارزیابی اثر غلظت‌های مختلف Cr3+ در حضور کود دامی بر فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و انباشت اسمولیت‌های سازگار در ریحان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of putrescine and salinity on morphological and biochemical traits and pigment content of marigold plant (Calendula officinalis L.)
تأثیر پوترسین و شوری بر ویژگی‌های مورفولوژیک، بیوشیمیایی و رنگیزه‌های گیاه همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of exogenous putrescine on growth, photosynthesis and alkaloid compounds of Datura (Datura stramonium L.) in response to salinity stress under hydroponic conditions
اثر پوترسین بر رشد، فتوسنتز و ترکیبات آلکالوئیدی گیاه دارویی تاتوره (Datura stramonium L.) در پاسخ به تنش شوری تحت شرایط هیدروپونیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Response of nitrogen, phosphorus and zinc efficiency of fenugreek (Trigonella foenum- graecum) to combination of chemical and biological fertilizers in greenhouse culture
پاسخ کارایی نیتروژن، فسفر و روی شنبلیله به ترکیب کودهای شیمیایی و بیولوژیک در کشت گلخانه‎ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of inoculation of Pseudomonas fluorescens strain FY32 on some traits in canola cultivars under salt stress in hydroponic system
اثر تلقیح باکتری Pseudomonas flourescens FY32 بر برخی ویژگی‌های ارقام کلزا تحت تنش شوری در سیستم هیدروپونیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of adding pumice and bentonite to sawdust substrate on growth and productivity of greenhouse-grown bell pepper
تأثیر افزودن پامیس و بنتونیت به بستر کشت خاک‌اره بر صفات رویشی فلفل دلمه‌ای گلخانه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of inoculation with two species of arbuscular mycorrhizal fungi on growth rate and physicochemical traits of young olive plantlets in greenhouse conditions
تأثیر مایه‌کوبی با دو گونه قارچ مایکوریزای آربوسکولار بر میزان رشد و صفات فیزیکوشیمیایی نهال‌های جوان زیتون در شرایط گلخانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of zeolite,bentonite and sepiolite minerals onheavy metal uptake by sunflower
اثر کانی‌های زئولیت، بنتونیت و سپیولیت بر جذب عناصر سنگین توسط گیاه آفتابگردان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Uptake of cadmium by cress, lettuce and tomato in Cd-contaminated soil
جذب کادمیوم توسط سه گیاه شاهی، کاهو و گوجه‌فرنگی در خاک آلوده به کادمیوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of different levels of vermicompost and photoperiod on greenhouse production of medicinal plant stevia (Stevia rebaudiana Bertoni)
اثر سطوح مختلف ورمی‌کمپوست و طول مدت روشنایی در تولید گلخانه‌ای گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Irrigation scheduling for greenhouse tomato production using class A pan evaporation
برنامه‌ریزی آبیاری گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای با استفاده از تشت تبخیر کلاس A
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of rhizosphere on release rate of zinc in selected calcareous soils of Chaharmahal-va-Bakhtiari province
اثر ریزوسفر بر سرعت آزاد شدن روی در برخی از خاک‌های آهکی استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles


تحت نظارت وف بومی آسپا-وف