تحت نظارت وف بومی آسپا-وف

Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Science and Technology of Greenhouse Culture -Isfahan University of Technology

مجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای - Isfahan University of TechnologyVolume 5, Number 4 (2015-3)


Effects of humic acid and puterscine on vegetative properties and vase life of rose in soilless culture system
اثرهیومیک اسید و پوترسین بر ویژگی‌های رویشی و عمر گل‏جایی گل رزدر سیستم کشت بدون خاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of salt stress and increasing carbon dioxide on proline accumulation, carbohydrates and other morphophysiological characteristics of Amaranthus tricolor
اثر تنش شوری و افزایش دی‌اکسید ‌کربن بر تجمع پرولین، کربوهیدرات و سایر صفات مورفوفیزیولوژیک گل زلف عروس (Amaranthus tricolor L)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Uptake, translocation and accumulation of magnetite nanoparticles from nutrient solution in soybean tissues assessed by magnetic signal processing
ارزیابی جذب، انتقال و تجمع نانوذرات مگنتیت از محلول غذایی با پردازش سیگنال‌های مغناطیسی در سویا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of soil moisture and sewage sludge compost on leaf chlorophyll index and some growth traits of alfalfa in greenhouse conditions
تأثیر رطوبت خاک و کمپوست لجن فاضلاب بر شاخص کلروفیل برگ و برخی ویژگی‌های رشد گیاه یونجه در شرایط گلخانه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of rooting medium, cutting type and auxin (IBA) treatment on propagation of Arizona cypress (Cupressus arizonica var. glabra)
تأثیر نوع بستر ریشه‏زایی، نوع قلمه و تیمار اکسین (IBA) در تکثیر سرو نقره‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of different levels of salinity and nitrogen fertilizer on some physiological and biochemical characteristics of two wheat cultivars at tillering stage
تأثیر سطوح مختلف شوری و کود نیتروژن بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ارقام گندم در مرحله پنجه‌زنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Root characteristics, Na+/K+ ratio and grain yield of seven wheat genotypes under salinity stress
خصوصیات ریشه، نسبت سدیم به پتاسیم و عملکرد دانه هفت ژنوتیپ گندم در شرایط تنش شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of available-water deficiency and silicon concentration in nutrients solution on some physiological, biochemical and growth characteristics of wheat
تأثیر کمبود آب قابل دسترس و غلظت سیلیسیم محلول غذایی بر برخی ویژگی‏های فیزیولوژیک، بیوشیمیایی و رشد گیاه گندم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of arbuscular mycorrizal symbiosis, organic matter and zinc rates on chemical forms of zinc in a calcareous soil under
اثر همزیستی میکوریز آربوسکولار، ماده آلی و سطوح روی بر شکل‌های شیمیایی روی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Responses of quince (Cydonia oblonga Mill.), pear and crataegus rootstocks to Fe-deficiency stress in soilless Culture
پاسخ پایه های ‘به’ (Cydonia oblonga Mill.)، گلابی و زالزالک به کمبود آهن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of biofertilizer, paclobutrazol and pinching on some morphophysiological characteristicts of chrysanthemum (Chrysanthemum frutescence)
اثرات کود زیستی، نیتروژن، پاکلوبوترازول و سربرداری بر برخی ویژگی‌های مرفوفیزیولوژیکی گل داوودی (Chrysanthemum frutescence)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of different growth media and fertilization methods on growth characteristics and yield of English daisy
اثر بسترهای مختلف کشت و روش‏های کوددهی بر خصوصیات رشد و عملکرد گل مینا چمنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of vermicompost and sodium chloride on growth of spinach and some chemical properties of post-harvest soil
اثر ورمی‌کمپوست و کلرید سدیم بر رشد اسفناج و برخی ویژگی‌های شیمیایی خاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of growth, yield and fruit morphological characteristics of four bell pepper (Capsicum annum L.) cultivars grown
مقایسه‌ رشد، عملکرد و ویژگی‌های ظاهری میوه چهار رقم فلفل‌دلمه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of limited application of phosphorus on height and performance quality of geranium
اثر محدودسازی کاربرد فسفر در کنترل ارتفاع و بهبود کیفیت گیاه شمعدانی معمولی (Pelargonium hortorum cv. Bulles Eye)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of seed priming on some morphophysiological characteristics of chickpea (Cicer arietinum L.) seedlings under salinity stress
تأثیر پیش‏تیمار بذر بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک گیاهچه‌های نخود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of efficiency of different Fe sources on growth and physiological characteristics of lettuce under alkaline conditions in hydroponic system
مقایسه کارآیی منابع مختلف آهن بر رشد و ویژگی‌های فیزیولوژیک کاهو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of Carbon dioxide on morpho-physiological traits of two ornamental Ficus species (Ficus benjamina and Ficus elastica) under greenhouse conditions
تأثیر دی‌اکسید کربن بر صفات مورفوفیزیولوژیک دو گونه فیکوس زینتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The possibility of using dried pine leaves, tire-rubber wastes, mica and rice hull as tomato growth media in soilless culture system
امکان استفاده از برگ خشک کاج، ضایعات لاستیک، میکا و پوسته شلتوک به عنوان بستر کاشت گوجه‌فرنگی در سیستم کشت بدون خاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Application of date palm fibers as growth medium and optimization of moisture content and holding capacity by response surface methodology
استفاده از الیاف خرما به عنوان بستر کشت و بهینه‌سازی قابلیت جذب و نگهداشت رطوبت به روش پاسخ سطح
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles


تحت نظارت وف بومی آسپا-وف