تحت نظارت وف بومی آسپا-وف

Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Science and Technology of Greenhouse Culture -Isfahan University of Technology

مجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای - Isfahan University of TechnologyVolume 5, Number 3 (2014-10)


Effect of rooting media on root production of semi-hardwood stem cuttings in weeping bottlebrush (Calistemon viminalis) under greenhouse conditions
تأثیر چند نوع بستر ریشه‌زایی بر ریشه‌زایی قلمه‌های نیمه‌خشبی درختچه زینتی شیشه‌شور مجنون (Callistemon viminalis) در شرایط گلخانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of various concentrations and time of humic acid application on quantitative and qualitative characteristics of cut stock flower (Matthiola incana ‘Hanza’)
تأثیر غلظت و زمان‌های مختلف کاربرد اسید هیومیک بر ویژگی‌های کمی و کیفی گل بریده شب‌بو "رقم Hanza"
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of CPPU growth regulator on quantitative and qualitative characteristics of cut rose (Rosa hybrida cv. Avalanche)
تأثیر تنظیم‏کننده رشد فورکلرفنورون (CPPU) بر ویژگی‌های کمی و کیفی گل رز بریدنی رقم آوالانش(Rosa hybrida cv. Avalanche)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of NO3-: NH+4: Urea ratio in nutrient solution on mineral nutrient concentration and vase life of rose (Rosa hybrid L.) cut flower in soilless culture
تأثیر نسبت اوره: آمونیوم: نیترات محلول غذایی بر غلظت عناصر معدنی و عمر گل‌جایی گل ورد (Rosa hybrid L.) در کشت بدون خاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of different concentrations of plant growth regulators on In vitro micropropagation of cherry tomato
بررسی تأثیر غلظت‌های مختلف تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر ریزازدیادی گوجه‌فرنگی گیلاسی در شرایط in vitro
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of zinc and harvest times on decrease nitrate accumulation and nitrate reductase enzyme activity in lettuce and spinach grown hydroponically
تأثیر عنصر روی و زمان برداشت بر کاهش انباشت نیترات و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در کاهو و اسفناج در محیط آبکشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of copper and zinc on concentration and uptake of micronutrient (Cu, Zn, Fe and Mn) and macronutrient (Phosphorus) in savory at greenhouse conditions
تأثیر کاربرد مس و روی برغلظت و جذب عناصر غذایی کم‎مصرف (مس، روی، آهن و منگنز) و پرمصرف (فسفر) در گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L) در شرایط گلخانه‎ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of salinity and different Mg/Ca ratios on mycorrhiza colonization and vegetative traits of Sorghum bicolor
تأثیر شوری و نسبت‌های مختلف منیزیم به کلسیم بر کلونیزاسیون میکوریزی و صفات رویشی گیاه سورگوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of potassium and drought stress on growth indices and mineral content of safflower leaf
تأثیر پتاسیم و تنش خشکی بر شاخص‌های رشد و غلظت عناصر غذایی برگ گیاه گلرنگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of different levels of nitrogen and induced-NaCl stress on yield and growth indices of tomato
ﺗﺄثیر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و شاخص‌های رشد گیاه گوجه‌فرنگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Si and nano-Si on growth, morphological, and photosynthetic attributes of tomato in hydroculture
بررسی تغییرات رویشی، مورفولوژیک و فتوسنتزی گوجه‌فرنگی در اثر سیلیسیم و نانوسیلیسیم افزوده شده به محلول غذایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Response of phenological stages and chlorophyll index of wheat cultivars at different salinity levels and their relation to yield
ارزیابی واکنش مراحل فنولوژیک و شاخص کلروفیل ارقام گندم در سطوح مختلف شوری و ارتباط آنها با عملکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulation of different deficit irrigation methods in hydroponic cultivation through saline tension application on physical characteristics of the caopea been roots
شبیه‌سازی روش‌های مختلف کم‌آبیاری در کشت هیدروپونیک از طریق اعمال تنش شوری بر خصوصیات فیزیکی ریشه لوبیا چشم بلبلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of presence– absence sampling technique to estimate densities of larvae and mines of vegetable leafminer (Liriomyza sativae Blanchard) on greenhouse cucumber in Jiroft
ارزیابی روش نمونه‌برداری وجود یا عدم وجود برای تخمین تراکم جمعیت لاروها و دالان‌های لاروی Liriomyza sativae Blanchard روی خیار گلخانه‌ای در جیرفت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles


تحت نظارت وف بومی آسپا-وف