تحت نظارت وف بومی آسپا-وف

Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Science and Technology of Greenhouse Culture -Isfahan University of Technology

مجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای - Isfahan University of TechnologyVolume 5, Number 2 (2014-7)


Effect of cadmium on some physiological parameters in different safflower genotypes under hydroponic conditions
اثر کادمیم بر برخی پارامترهای فیزیولوژیک در ژنوتیپ‌های مختلف گلرنگ تحت شرایط آبکشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of nutrient solution on growth and some physiological characters of hydroponically grown lettuce
تأثیر محلول‌های غذایی مختلف بر عملکرد و برخی شاخص‌های رشدی کاهو در سیستم هیدروپونیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of humic acid on morph-physiological traits, nutrients uptake and postharvest vase life of pot marigold cut flower (Calendula officinalis cv. Crysantha) in hydroponic system
تأثیر اسید هومیک بر شاخص‌های مورفوفیزیولوژیک، جذب عناصر غذایی و دوام عمر پس از برداشت گل شاخه بریده همیشه بهار (Calendula officinalis cv. Crysantha)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of different levels of density on yield and quantitative characteristics of two greenhouse cucumber (Cucmis sativus) cultivars
تأثیر سطوح مختلف تراکم بر عملکرد و خصوصیات کمی‏دو رقم خیار گلخانه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Responses of arching and traditional training systems to shading in cut rose (Rosa hybrida cv. Avalanche)
پاسخ سیستم‌های تربیت کمانی و سنتی به سایه‌دهی در رز بریدنی رقم آوالانژ (Rosa hybrida cv. Avalanche)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of organic manures in soilless culture on shelf-life extension of strawberry fruit (Fragaria × ananassa Duch. cv. Camarosa)
اثر کاربرد کودهای آلی در کشت بدون خاک بر ماندگاری پس از برداشت میوه توت‌فرنگی (Fragaria ×ananassa Duch. cv. Camarosa)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of explants, hormonal combination and genotype on micropropagation of pepper
تأثیر ریزنمونه، ترکیب هورمونی و ژنوتیپ در ریزازدیادی فلفل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of silica treatment on some morphological, anatomical and physiological characteristics of Iranian borage (Echium amoenum Fisch & C.A. Mey)
بررسی تأثیر تیمار سیلیس بر برخی خصوصیات ریخت شناختی، تشریحی و فیزیولوژیک گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch & C.A. mey)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Adjusted nutrition of tomato with potassium and zinc in drought stress conditions induced by polyethylene glycol 6000 in hydroponic culture
تغذیه متناسب گوجه‌فرنگی با پتاسیم و روی در شرایط تنش خشکی ایجاد شده با پلی‌اتیلن گلیکول 6000 در سیستم آبکشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of quantitative and qualitative yield, chlorophyll content and some growth indices of wheat (Triticum aestivum L.) in response to seed inoculation with PGPR at different levels of soil salinity
مطالعه عملکرد کمی و کیفی، محتوای کلروفیل و برخی شاخص‏های رشدی گندم در پاسخ به پیش‏تیمار بذر با باکتری‏های PGPR در سطوح مختلف شوری خاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of alkaline phosphatase activity and availability of various P fractions for bean (Phaseolus vulgaris) in some calcareous soils amended with municipal sewage sludge
ارزیابی فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی و قابلیت استفاده شکل‌های مختلف فسفر برای گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris) در تعدادی از خاک‏های آهکی تیمار شده با لجن فاضلاب شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of superior chrysanthemum genotypes based on phenological traits and postproduction longevity
شناسایی ژنوتیپ‌های برتر گل داوودی براساس صفات فنولوژیک و ماندگاری گلدانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of salinity on leaf water status, proline and total soluble sugar concentrations and activity of antioxidant enzymes in blue panic grass
تأثیر شوری بر وضعیت آب برگ، غلظت پرولین، کل قندهای محلول و فعالیت آنتی‌اکسیدانی گیاه ارزن پادزهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Glomus etunicatum and G. intraradices on leaf chlorophyll index of sorghum under micronutrient deficiency conditions in soil-less culture system
تأثیر همزیستی قارچ‌های گلوموس اتونیکاتوم و گلوموس اینترارادیسز بر شاخص کلروفیل برگ سورگوم در شرایط کمبود عناصر کم‌مصرف در سیستم کشت بدون خاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles


تحت نظارت وف بومی آسپا-وف