تحت نظارت وف بومی آسپا-وف

Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Science and Technology of Greenhouse Culture -Isfahan University of Technology

مجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای - Isfahan University of TechnologyVolume 5, Number 1 (2014-4)


Assessment of triticale (Triticale spp) root morphology on seed production under water deficit conditions
ارزیابی نقش ویژگی‌های ریخت‌شناسی ریشه گیاه تریتیکاله (Triticale spp) در تولید دانه تحت شرایط کمبود آب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of salinity stress on morphological characteristics, essential oil content and ion accumulation in basil (Ocimum basilicum) plant under hydroponic conditions
تأثیر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژیک، میزان اسانس و انباشت یونی در گیاه ریحان (Ocimum basilicum) تحت شرایط کشت هیدروپونیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of some chemical extractants in determining available Cu for bean (Phaseolus vulgaris L.) in untreated and municipal sewage sludge-treated soils
ارزیابی چند عصاره‌گیر شیمیایی برای تعیین مس قابل استفاده لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در خاک‌های تیمار شده و تیمار نشده با لجن فاضلاب شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of florescence and fruit pruning on yield and some fruit quality indices in two varieties of tomato
تأثیر هرس گل‌آذین و میوه بر عملکرد و برخی شاخص‌های کیفی میوه دو رقم گوجه‌فرنگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of difficulties in hydroponic culture of Arabidopsis thaliana and suggestion of two new cultivation methods
مشکلات روش‌های موجود و ارائه دو روش جدید کشت هیدروپونیک گیاه آرابیدوپسیس تالیانا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of different spraying levels of cycocle on vegetative growth and flowering of poinsettia pot plant (Euphorbia pulcherrima Willd.)
اثر سطوح مختلف محلول‌پاشی سایکوسل بر رشد رویشی و گل‏دهی گیاه گلدانی بنت‌القنسول (willd. Euphorbia pulcherrima)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of eggplant, field tomato, datura, orange nightshade and Iranian tobacco rootstocks on iron and chlorophyll concentrations in grafted tomato
اثر پایه‌های بادمجان، گوجه‌فرنگی مزرعه‌ای، داتوره، تاجریزی قرمز و تنباکوی ایرانی بر غلظت آهن و کلروفیل در گوجه‌فرنگی پیوندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of arbuscular mycorrhiza (Glomus mosseae) on growth of greenhouse cucumber (Cucumis sativus cv. Nahid) under different levels of sodium bicarbonate in irrigation waterte
اثر قارچ میکوریز آربسکولار (Glomus moseae) بر رشد رویشی گیاه خیار گلخانه‌ای رقم ناهید (NIZ 51 484) در سطوح مختلف بی‌کربنات سدیم آب آبیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of the suitable growth media for alleviating the adverse effect of sodium bicarbonate on gerbera in soilless culture system
انتخاب بستر کشت مناسب برای کاهش اثرهای سوء بی‏کربنات سدیم بر ژربرا در روش کشت بدون خاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interactive effect of sodium bicarbonate and different Fe sources on micronutrients concentration in bell pepper plants
اثر متقابل بی‏کربنات سدیم و منابع مختلف آهن بر غلظت عناصر کم‌مصرف در گیاه فلفل دلمه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of different levels of iron in nutrient solution on the response of three sunflower genotypes to salinity
تأثیر سطوح مختلف آهن محلول غذایی بر پاسخ سه رقم آفتابگردان به تنش شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of nitrogen and foliar application of iron amino chelate on yield and growth indices of dill (Anethum graveolans L.) medical plant
تأثیر کاربرد نیتروژن و محلول‌پاشی آمینوکلات آهن بر عملکرد و شاخص‌های رشد گیاه دارویی شوید (Anethum graveolans L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles


تحت نظارت وف بومی آسپا-وف