تحت نظارت وف بومی آسپا-وف

Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Science and Technology of Greenhouse Culture -Isfahan University of Technology

مجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای - Isfahan University of TechnologyVolume 3, Number 4 (2013-3)


Determination of evapotranspiration and crop coefficient of cucumber by using microlysimeter in greenhouse conditions
تعیین تبخیر- تعرق و ضریب گیاهی خیار با استفاده از میکرولایسیمتر در شرایط گلخانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of vase life, soluble carbohydrates content and ethylene production rate in different cut rose cultivars
مقایسه عمر گلدانی، محتوای کربوهیدرات‌های محلول داخلی و میزان تولید اتیلن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of nutrient spray interval and light quality in root zone on growth characteristics of Anthurium andreanum L. in aeroponic system
تأثیر فواصل پاشش محلول غذایی و کیفیت نور در محیط ریشه بر خصوصیات رشدی گیاه آنتوریوم (Anthurium andreanum L.) در سیستم اروپونیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of different levels of nickel in nutrient solution containing NH4NO3 on lipid peroxidation and activity of some antioxidant enzymes in cucumber leaves
تأثیر سطوح مختلف نیکل در محلول غذایی حاوی نیترات آمونیوم بر پراکسیداسیون لیپید و فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان برگ خیار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of silicon in alleviation of iron deficiency and toxicity in hydroponically-grown rice (Oryza sativa L.) plants
نقش سیلیکون در کاهش تنش‏ کمبود و سمیت آهن در کشت هیدروپونیک گیاه برنج (Oryza sativa L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of drought stress on photosynthetic characteristics, phenolic compounds and radical scavenging activities in different chickpea (Cicer arietinum L.) genotypes in hydroponic conditions
تأثیر تنش خشکی بر خصوصیات فتوسنتزی، ترکیبات فنلی و ظرفیت مهار رادیکال‌های فعال ژنوتیپ‌های مختلف نخود (Cicer arietinum L.) در محیط آبکشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of pretreatment duration with silicon on salt stress in Iranian borage (Echium amoenum Fisch & C.A. mey)
اثر طول زمان پیش‌تیمار با سیلیکون بر تحمل شوری در گیاه گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch & C.A. mey)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of salinity and Cu on total uptake of micronutrient in shoot and root of pistachio cultivars (Pistacia vera L.)
تأثیر سطوح شوری و مقادیر مختلف مس بر جذب عناصر غذایی کم‌مصرف در شاخساره و ریشه دو رقم پسته (L. Pistacia vera) در شرایط گلخانه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of salinity and manganese on growth and chemical composition of pistachio )Pistacia vera L.) seedlings in perlite medium
تأثیر شوری و منگنز بر رشد و ترکیب شیمیایی دانهال‌های پسته (Pistacia vera L.) در محیط کشت پرلیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of nitrogen and salinity levels on yield, nitrogen uptake, nitrate concentration and chlorophyll content of spinach and some properties of post-harvest soil in a calcareous soil
اثر سطوح نیتروژن و شوری بر عملکرد، جذب نیتروژن، غلظت نیترات و کلروفیل اسفناج و برخی ویژگی‌های خاک پس از برداشت در یک خاک آهکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles


تحت نظارت وف بومی آسپا-وف