تحت نظارت وف بومی آسپا-وف

Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Science and Technology of Greenhouse Culture -Isfahan University of Technology

مجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای - Isfahan University of TechnologyVolume 3, Number 3 (2012-12)


Effect of silicon nutrition on alleviating cadmium toxicity-induced damage on cucumber (Cucumis sativus L.) at vegetative stage
تأثیر افزودن سیلیسیم بر کاهش خسارت ناشی از سمیت کادمیم در خیار (.Cucumis sativus L) در مرحله رویشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The efficiency of yellow sticky cards to control population of leafminer Liriomyza sativae Blanchard (Diptera: Agromyzidae) in greenhouse cucumber
کارایی تله های کارتی زرد رنگ چسبناک به منظور کنترل جمعیت مگس مینوز برگ (Liriomyza sativae Blanchard (Diptera: Agromyzidae در خیار گلخانه ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of some Trichoderma spp. isolates on promoting growth of cucumber seedlings under greenhouse conditions
تأثیر برخی جدایه های قارچ .Trichoderma spp بر افزایش رشد گیاهچه های خیار در شرایط گلخانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of plant density and shoot pruning on growth and yield of two greenhouse bell pepper cultivars
اثر تراکم و هرس بوته بر عملکرد و رشد بوته دو رقم فلفل دلم های گلخانه ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The use of grafting to improve salt tolerance of tomato in hydroponic conditions
استفاده از پیوند جهت بهبود تحمل گوجه فرنگی به شوری در شرایط هیدروپونیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interactive effect of N form and HCO3 - on chemical and eco-physiological characteristics of snap bean in hydroponic system
برهمکنش شکل نیتروژن و بیکربنات بر ویژگیهای شیمیایی و اکوفیزیولوژیک گیاه لوبیا سبز در سیستم هیدروپونیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of salicylic acid on growth and ornamental characteristics of Persian petunia (Petunia hybrida) under salt stress
تأثیر سالیسیلیک اسید بر رشد و ویژگی های زینتی اطلسی ایرانی (Petunia hybrida) تحت شرایط تنش شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of chemical fertilizer and sewage sludge application on some nutrients’ bioavailability in three textural classes of a calcareous soil after harvesting spinach (Spinacia oleracea L.)
مقایسه اثر کاربرد لجن فاضلاب و کود شیمیایی بر زیست فراهمی برخی عناصرغذایی در سه بافت یک خاک آهکی پس از برداشت اسفناج (.Spinacia oleracea L)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of osmotic-stress tolerance of rapeseed (Brassica napus L.) cultivars in aquaculture system
ارزیابی تحمل تنش اسمزی در ارقام کلزا در شرایط آبکشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of soil water conditions and organic and chemical fertilizers on growth characteristics and water use efficiency of rice in an alkaline non-calcareous soil
اثر شرایط رطوبتی خاک و کودهای آلی و شیمیایی بر ویژگیهای رشد و کارآیی مصرف آب برنج در یک خاک قلیایی غیرآهکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles


تحت نظارت وف بومی آسپا-وف