تحت نظارت وف بومی آسپا-وف

Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Science and Technology of Greenhouse Culture -Isfahan University of Technology

مجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای - Isfahan University of TechnologyVolume 3, Number 2 (2012-9)


Effect of different zinc sources on concentration of cadmium and some micronutrients in spinach grown on a calcareous soil
اثر کاربرد منابع مختلف روی بر غلظت کادمیم و برخی عناصر کم مصرف در گیاه اسفناج در یک خاک آهکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of effective factors on optimal management greenhouses summery in Khuzestan province
ارزیابی عوامل مؤثر بر مدیریت بهینه گلخانه‌های صیفی استان خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of phosphorus, vermicompost and natural zeolite on quantitative and qualitative characteristics of Zinnia elegans
اثر فسفر، ورمی‌کمپوست و زئولیت طبیعی بر خصوصیات کمی و کیفی گل آهار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of different growth media on number of minitubers and concentration of elements in potato (Solanum tuberosum L) shoot and root
تأثیر بسترهای مختلف کشت بر تعداد مینی‌تیوبر و غلظت عناصر در بخش هوایی و ریشه سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Direct regeneration of Periwinkle (Catharanthus roseus) via node explants culture and different combinations of plant growth regulators
استفاده از ریزنمونه‏های گره و ترکیبات مختلف تنظیم‌کننده‏های رشد در باززایی مستقیم پروانش ((Catharanthus roeus L.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of nitrogen and boron on yield and concentrations of macronutrients in broccoli head in a calcareous soil
تأثیر نیتروژن و بور بر عملکرد و غلظت عناصر غذایی پرمصرف در سر کلم بروکلی در یک خاک آهکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of salt stress on morphological characteristics and Na+, K+ and Ca+ ion contents in medicinal plant fenugreek (Trigonella foenum graecum L.) under hydroponic culture
تأثیر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان عناصر سدیم، پتاسیم و کلسیم در گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum gracum) تحت شرایط کشت هیدروپونیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Zn utilization and acquisition efficiency in different wheat genotypes at greenhouse conditions
بررسی کارآیی جذب و مصرف روی در ارقام مختلف گندم در شرایط گلخانه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of NaCl salinity and soil waterlogging on growth characteristics of forage corn in greenhouse conditions
اثر شوری کلرید سدیم و غرقاب شدن خاک بر ویژگی‌های رشد ذرت علوفه‌ای در شرایط گلخانه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles


تحت نظارت وف بومی آسپا-وف