تحت نظارت وف بومی آسپا-وف

Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Science and Technology of Greenhouse Culture -Isfahan University of Technology

مجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای - Isfahan University of TechnologyVolume 3, Number 1 (2012-6)


Influence of cadmium toxicity on nitrogen and phosphorus uptake and some vegetative growth parameters in shoot of seven rice cultivars
اثر سمیت کادمیم بر جذب نیتروژن و فسفر و برخی از ویژگی‌های رویشی شاخساره هفت رقم برنج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Morphological variation in the 7th generation soybean mutant lines irradiated by gamma ray under greenhouse conditions
بررسی تنوع مورفولوژیک لاین‌های جهش یافته نسل هفتم سویای حاصل از پرتو دهی با اشعه گاما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of salinity and phosphorus on growth and chemical composition of two varieties of spinach
اثر شوری و فسفر بر رشد و ترکیب شیمیایی دو رقم اسفناج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of balanced fertilization on nutrients’ concentration and phytic acid to zinc molar ratio in Iranian red been (Phaseolus calcaratus L.) cultivars at different stages of seed development
تأثیر مصرف بهینه کود بر غلظت عناصر غذایی و نسبت مولی اسید فیتیک به روی در ارقام ایرانی لوبیا قرمز در مراحل مختلف تکامل دانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of gibberellic acid and calcium on reducing growth period of iris (Iris holandica var. Blue Magic) in greenhouse and extension of its cut flower life
تأثیر اسید جیبرلیک و کلسیم در کاهش دوره رشد زنبق (‘Blue Magic’ var. Iris hollandica) در گلخانه و افزایش ماندگاری گل شاخه بریدنی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of nickel nutrition and nitrogen source on growth and yield of lettuce in hydroponic culture
تأثیر تغذیه نیکل و منبع نیتروژن بر رشد و عملکرد کاهو در محیط آبکشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of modified montmorillonite and polyacrylamide on growth parameters and chlorophyll fluorescence of corn in Cd- and Pb-polluted soils
اثر مونت‏موریلونیت و پلی‏اکریل‏آمید اصلاح‏ شده بر پارامترهای رشد و کلروفیل فلورسانس گیاه ذرت در خاک‏های آلوده به کادمیم و سرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of salinity on some growth indices and total protein content of alfalfa genotypes inoculated with Sinorhizobium meliloti strains under greenhouse conditions
تأثیر شوری بر برخی شاخص‌های رشد و پروتئین کل یونجه تلقیح شده با جدایه‌های باکتری Sinorhizobium meliloti در شرایط گلخانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of Phytophthora cactorum in decline of hydroponically- grown strawberry and evaluation of relative resistance of strawberry cultivars to it
نقش Phytophthora cactorum در پژمردگی و زوال توت فرنگی در کشت هیدروپونیک و بررسی واکنش ارقام مختلف توت فرنگی به آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Land suitability evaluation for greenhouse cultivation of cucumber in comparison with alternative plantations in Mobarakeh- Zarrinshahr district using AHP
ارزیابی تناسب اراضی برای کشت گلخانه‌ای خیار در مقایسه با سایر کاربری‌های موجود در منطقه مبارکه و زرین‌شهر به کمک تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles


تحت نظارت وف بومی آسپا-وف