تحت نظارت وف بومی آسپا-وف

Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Science and Technology of Greenhouse Culture -Isfahan University of Technology

مجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای - Isfahan University of TechnologyVolume 1, Number 1 (2010-6)


The Comparison of Ammonium or Nitrate-Grown Lettuce and Spinach in a Hydroponic System
مقایسه کاهو و اسفناج تغذیه شده با نیترات یا آمونیوم در سیستم هیدروپونیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Nitrogen Form and pH of Nutrient Solution on the Shoot Concentration of Phosphorus, Nitrate, and Nitrogen of Spinach in Hydroponic Culture
تأثیر شکل نیتروژن و pHمحلول غذایی بر غلظت فسفر، نیترات و نیتروژن بخش هوایی اسفناج در کشت هیدروپونیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Silicon Application Effects on Yield and Growth of Two Cucumber Genotypes in Hydroponics System
تأثیرکاربرد سیلیسیم بر رشد و عملکرد دو رقم خیار در سیستم هیدروپونیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Different Levels of Supplementary Nitrogen and Potassium in Nutrient Solution on Yield and Leaf N and K Concentrations of Tomato
تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و پتاسیم مکمل محلول غذایی بر عملکرد و غلظت نیتروژن و پتاسیم برگ گوجه‌فرنگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Growth Media on Cucumber Yield and its Uptake of Some Nutrient Elements in Soilless Culture
اثر نوع بستر کشت بر عملکرد و جذب برخی عناصر غذایی به‌وسیله خیار گلخانه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Milk Thistle Ecotypes for Drought Resistance in a Hydroponic System
ارزیابی اکوتیپ‌های مختلف ماریتیغال از نظر مقاومت به خشکی در محیط کشت هیدروپونیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Zinc and Manganese Nutrition on Fruit Yield and Nutrient Concentrations in Greenhouse Tomato in Hydroponic Culture
تأثیر تغذیه منگنز و روی بر عملکرد میوه و غلظت عناصر غذایی در گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای و در کشت هیدروپونیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles


تحت نظارت وف بومی آسپا-وف