دوره 8، شماره 2 - ( 5-1396 )                   جلد 8 شماره 2 صفحات 67-80 | برگشت به فهرست نسخه ها
بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان، جیرفت
چکیده:   (404 مشاهده)
استعداد بالقوه منطقه جیرفت، توسعه روزافزون کشتهای گلخانهای را به همراه داشته است. در نظامهای کشاورزی پایدار، کودهای آلی اهمیت ویژه‌ای در افزایش تولید و حاصلخیزی خاک دارند. به منظور بررسی واکنش کمی و کیفی خیار گلخانهای به سطوح و منابع مختلف کودهای آلی در منطقه جیرفت و تأثیر آنها بر برخی ویژگیهای خاک، آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی، با چهار سطح کود آلی (10، 20، 30 و 40 تن در هکتار) و چهار منبع کود (کمپوست زباله شهری و کود گاوی، مرغی و گوسفندی) در سه تکرار اجرا شد. یک ماه پس از شروع برداشت میوهها، نمونهبرداری از برگها انجام شد و غلظت عناصر غذایی در آنها تعیین گردید. پس از پایان برداشت، نمونهبرداری از خاک هر تیمار انجام شد و وزن مخصوص ظاهری، هدایت الکتریکی، کربن آلی و غلظت عناصر غذایی قابل استفاده اندازهگیری شد. نتایج نشان داد که اثر سطوح و منابع کود آلی بر غلظت نیتروژن، پتاسیم، روی و مس در برگ خیار معنیدار نبود. کود مرغی سبب افزایش معنیدار غلظت فسفر در برگ خیار نسبت به سایر منابع کودی گردید. حداکثر غلظت آهن در تیمار کود گوسفندی و کمپوست و بیشترین غلظت منگنز با استفاده از کمپوست مشاهده شد. با توجه به نتایج عملکرد، مصرف 20 تن کود مرغی در هکتار برای تولید خیار گلخانهای در منطقه جیرفت قابل توصیه است.
 
واژه‌های کلیدی: کود حیوانی، کمپوست، عملکرد خیار
متن کامل [PDF 164 kb]   (163 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: گیاهان زینتی و دارویی
دریافت: ۱۳۹۶/۵/۲۸ | پذیرش: ۱۳۹۶/۵/۲۸ | انتشار: ۱۳۹۶/۵/۲۸